Letná sezóna 

Zimná sezóna

 

11 € osoba / noc
12 € osoba / noc

 


 

   Top termíny: Veľká noc, Vianoce, Silvester:

17 € osoba / noc

 

 

 

  Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko grátis.

  Deti od 3 do 10 rokov zľava 20% z ceny ubytovania.

  V cene nie je započítaný rekreačný poplatok 0,40 € osoba/noc staršia ako 15 rokov.

 

- Ochodné podmienky -

zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa; - prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny; - zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok; - uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom; - v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby; - ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníkoch prevádzkovateľa; - detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti  - pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu v dohodnutej výške % z celkovej ceny pobytu; - v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu; - zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu; - zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu; - zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy; - zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad; - osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu; - zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú); - zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok; - v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu; - pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky:

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu - 0% z ceny pobytu 29 - 14 dní pred začiatkom pobytu - 30% z ceny pobytu 13 - 1 deň pred začiatkom pobytu - 40% z ceny pobytu.